Get through là gì

Get through có nghĩa là kết nối được với ai đó thông qua cuộc gọi điện thoại hoặc là hoàn thành, vượt qua một vấn đề. Ý nghĩa của get through thay đổi tùy thuộc vào ngữ cảnh của câu. Dưới đây là một số từ vựng và mẫu câu liên quan đến get through.

get through la gi

Get through nghĩa là gọi điện thoại, được sử dụng khi muốn diễn tả đã gọi cho ai đó thành công hoặc không thể gọi điện thoại. Ngoài ra còn được dùng để diễn tả khi vượt qua một cái gì đó, chẳng hạn như một kỳ thi, một thử thách, một tình huống khó khăn.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến get through.

Call /kɔːl/: Gọi điện, kêu.

Department /dɪˈpɑːt.mənt/: Phòng, ban, sở, chi nhánh.

Exam /ɪɡˈzæm/: Bài kiểm tra.

Trouble /ˈtrʌb.əl/: Rắc rối, khó khăn.

Paperwork /ˈpeɪ.pə.wɜːk/: Thủ tục giấy tờ.

Refugee /ˌref.juˈdʒiː/: Người tị nạn.

Speech /spiːtʃ/: Bài phát biểu.

Một số câu liên quan đến get through.

I tried to call him but couldn’t get through.

Tôi đã cố gọi cho anh ta nhưng không được.

I got through to the wrong department.

Tôi đã gọi nhầm chi nhánh khác.

She got through her exams without too much trouble.

Cô ta đã vượt qua bài kiểm tra mà không gặp khó khăn gì nhiều.

I’ve got a stack of paperwork to get through before I can go out.

Tôi phải giải quyết một đống giấy tờ hành chính trước khi tôi có thể ra ngoài.

He got through all half fo the test in about fifteen minutes.

Anh ta hoàn thành một nửa bài kiểm tra trong khoảng 15 phút.

Bài viết get through là gì được tổng hợp bởi theriverthuthiemvn.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339