Province là gì

Từ “Province” có nghĩa là tỉnh, với cách phát âm là ˈprɒv.ɪns. Tỉnh là một đơn vị hành chính trực tiếp tương tác với chính phủ trung ương, đồng thời là đơn vị quản lý và điều hành trực tiếp các đơn vị hành chính ở cấp cơ sở và xã.

province la gi

Province có nghĩa là tỉnh. Trong nghĩa thông dụng, tỉnh dùng với khái niệm hẹp hơn, để chỉ đơn vị hành chính cấp 1 nhưng không phải là đô thị trực thuộc trung ương.

Đơn vị hành chính cấp 1 quốc gia thường được gọi là tỉnh thành hoặc chính xác hơn là đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến province.

City /ˈsɪt.i/: Thành phố.

Town /taʊn/: Thị trấn.

Ward /wɔːd/: Phường.

Civil group /ˈsɪv.əl ɡruːp/: Tổ dân phố.

Lane /leɪn/: Ngõ.

Alley /ˈæl.i/: Ngách.

Avenue /ˈæv.ə.njuː/: Đại lộ.

Street /striːt/: Đường phố.

District /ˈdɪs.trɪkt/: Quận.

Number /ˈnʌm.bər/: Số nhà.

Permanent address /ˈpɜː.mə.nənt əˈdres/: Địa chỉ thường trú.

Mailing address /ˈmeɪlɪŋ əˈdres/: Địa chỉ nhận thư.

Bài viết province là gì được tổng hợp bởi theriverthuthiemvn.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339