Cổ đông là gì?

Cổ đông là những người sở hữu cổ phần của một công ty cổ phần. Trong số cổ đông của một công ty có thể bao gồm: cổ đông sáng lập, cổ đông thông thường và cổ đông ưu đãi. Đây là những người chịu trách nhiệm sở hữu và tham gia trong công ty đó.

co dong la gi

Cổ đông là thành viên trong công ty cổ phần sở hữu cổ phần của doanh nghiệp, trong đó cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức, cổ đông phải chịu trách nhiệm tới các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

Để làm cổ đông sáng lập cần điều kiện sau:

Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức có góp vốn bằng tài sản để sở hữu ít nhất một phần cổ phần.

Doanh nghiệp được thành lập phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập.

Mỗi cổ đông sáng lập phải sở hữu ít nhất 20% cổ phần trên tổng số cổ phần phổ thông của doanh nghiệp tại thời điểm thành lập.

Để làm cổ đông phổ thông cần điều kiện sau: cổ đông phổ thông phải sở hữu cổ phần phổ thông của doanh nghiệp.

Để làm cổ đông ưu đãi cần điều kiện sau: Cổ đông cần sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại; cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định.

Quyền hạn của cổ đông phổ thông:

Được tham dự buổi họp, thực hiện quyền biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội cổ đông.

Được biết số phiếu biểu quyết của cổ đông.

Nếu phát hiện sai sót các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết có quyền yêu cầu Công ty tiến hành sửa đổi.

Nếu công ty rơi trường hợp giải thể và phá sản thì tài sản còn lại thì cổ đông có quyền yêu cầu chia tương ứng với tỷ lệ vốn mà các cổ đông đã góp vào công ty.

Bài viết cổ đông là gì được tổng hợp bởi theriverthuthiemvn.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339