ULTRA có nghĩa gì?

Từ “Ultra” khi dịch sang tiếng Việt có nghĩa là cực kỳ, cực đoan. Nó có thể thay đổi nghĩa khi được sử dụng như danh từ hoặc tính từ: “Ultra fiche, Ultra modern, Ultra short, Ultra sound.”

ultra co nghia gi

Một số nghĩa của ULTRA

Ultra (noun): Người cực đoan, người quá kích.

Ultra (adjective): Cực độ, cực đoan, quá khích.

Ultra còn là một tiền tố chỉ quá, cực, hơn mức bình thường.

Example:

Ultra fiche: tấm vi phim cực nhỏ

Ultra modern: cực kỳ tối tân, cực kỳ hiện đại.

Cụm từ liên quan đến Ultra:

Ultra rapid: Cực nhanh.

Ultra short: Cực ngắn

Ultra sound: Cực âm.

Những mẫu câu có từ Ultra:

It’s an ultra special royal flush: Nó là một tuyệt phẩm tuyệt vời.

They use ultra brief impulses now: Họ sử dụng các xung điện cực ngắn.

When something becomes ultra – low cost, it becomes massively scalable: Khi một cái gì đó trở nên cực rẻ, nó sẽ được phổ biến trên diện rộng.

Bài viết Ultra có nghĩa gì được tổng hợp bởi theriverthuthiemvn.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339